Η εταιρία Raymetrics Α.Ε. προσφέρει χρηματικό έπαθλο 1000€ για την καλύτερη ερευνητική εργασία που εκπονήθηκε τον τελευταίο χρόνο από μεταπτυχιακό φοιτητή ή υποψήφιο διδάκτορα, με θέμα την παρατήρηση της ατμόσφαιρας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Μαρτίου 2018

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Το έπαθλο απευθύνεται σε όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψηφίους διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων.

 • Η ερευνητική εργασία θα πρέπει να έχει δημοσιευθεί σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό από  30 Μαρτίου 2017 έως 30 Μαρτίου 2018.

 • Το θέμα της ερευνητικής εργασίας πρέπει να σχετίζεται με καινοτόμες τεχνικές παρατήρησης παραμέτρων της ατμόσφαιρας.

Διαδικασία υποβολής

 • Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στο https://goo.gl/forms/0ifOCPKbUPFgCpFD3

 • Αποστολή e-mail στην διεύθυνση awards@raymetrics.com, το οποίο θα περιλαμβάνει τα κάτωθι 3 αρχεία PDF:

 • περίληψη της εργασίας, μέχρι 500 λέξεις,  όπου θα περιγράφονται πώς καλύπτονται τα τρία κριτήρια αξιολόγησης,

 • ερευνητική εργασία,

 • επιστολή από τον επιβλέποντα καθηγητή, όπου θα προτείνεται η  ανωτέρω εργασία για το βραβείο.

                                                                    

Διαγωνισμός ερευνητικής εργασίας 2018

Κριτήρια αξιολόγησης

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι:

 • Η επιστημονική αρτιότητα της εργασίας (40%)

 • H πρωτοτυπία του αντικειμένου ή/και της μεθοδολογίας (20%)

 • Οι πρακτικές εφαρμογές της εργασίας (40%)

Η αξιολόγηση θα γίνει από επιτροπή που θα αποτελείται από προσωπικό Ελληνικών Ερευνητικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και από εκπρόσωπο της εταιρίας.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Οι συμμετέχοντες του διαγωνισμού θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στην ιστοσελίδα της Raymetrics. Ο νικητής μπορεί να χρειαστεί να παρουσιάσει την εργασία του και να παραλάβει το βραβείο του σε εκδήλωση που θα καθοριστεί από την εταιρία. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού μπορεί να ανακοινωθούν μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, κοινωνικών δικτύων, κλπ.

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στο https://goo.gl/forms/0ifOCPKbUPFgCpFD3

Διευκρινήσεις

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, στείλετε email στο awards@raymetrics.com .

 © 2018 Raymetrics S.A.

Aviation - Slant Visual Range, Fog Detection, 3D Cloud Base
Aviation - Slant Visual Range, Fog Detection, 3D Cloud Base
Aviation - Slant Visual Range, Fog Detection, 3D Cloud Base
Civil Protection - Wildfire Detection
Civil Protection - Wildfire Detection
Civil Protection - Wildfire Detection
Meteorology - Volcanic Ash Detection, Humidity Profiling
Meteorology - Volcanic Ash Detection, Humidity Profiling
Meteorology - Volcanic Ash Detection, Humidity Profiling
Pollution Tracking - Dust Monitoring in Mines
Pollution Tracking - Dust Monitoring in Mines
Pollution Tracking - Dust Monitoring in Mines
Atmospheric Science and Research
Atmospheric Science and Research
Atmospheric Science and Research